Hỗ trợ tự học Vật Lý phổ thông ở nhà, bao gồm:

- Vị trí của kiến thức cần học trong chương trình (conceptmap)

- Nội dung cơ bản của bài học

- Hệ thống trắc nghiệm để tự kiểm tra đánh giá

- Ứng dụng của Vật Lý trong đời sống

- Diễn đàn thảo luận các vấn đề liên quan

Trong chương II tôi sẽ dạy 1 số kiến thức bằng chiến lược PBL (problem-based learning).