Lớp học này cho phép khách vào

Chương trình lớp 11: Các thí nghiệm, mô hình về dòng điện không đổi

Định luật Ohm cho các đoạn mạch
Mắc các nguồn thành bộ
Các mô phỏng soạn bằng chương trình Crocodile Physics


Lớp học này cho phép khách vào