Lớp học này cho phép khách vào

Mô tả các mô hình, thí nghiệm trong bài Điện tích - định luật Cu-lông

Mô hình nhiễm điện do tiếp xúc, hưởng ứng
Mô hình cân xoắn Cu-lông

Lớp học này cho phép khách vào