Lớp học này cho phép khách vào


Hiện tượng cảm ưng điện từ - điều kiện xuất hiện

Từ thông - sự biến thiên từ thông

Định luật Len-xơ - xác định chiều dòng điện cảm ứng

Định luật Fa-ra-đây - mối quan hệ giữa suất điện động cảm ứng với tốc độ biến thiện từ thông

Các ứng dụng trong đời sống


Lớp học này cho phép khách vào